Haskell Hero

Interaktivní učebnice pro začínající Haskellisty

Funkce na seznamech III

takeWhile

takeWhile je binární funkce, jejímiž argumenty jsou:

 • podmínková funkce p, která z čehokoli udělá Bool, typ a -> Bool
 • seznam čehokoli, co se dá dát funkci p jako argument, typ [a]

Výraz takeWhile p s se vyhodnotí na takový začátek seznamu s, kde všechny jeho prvky vyhoví podmínce p.

Definice

takeWhile     :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
takeWhile _ []   = []
takeWhile p (x:s) = if p x then x : takeWhile p s
               else []

Příklady

takeWhile (<5) [1,2,6,7,3,4]   ~>* [1,2]
takeWhile even [2,4,6,5,7,8]   ~>* [2,4,6]
takeWhile id [False,True,True] ~>* []

dropWhile

dropWhile je binární funkce, která si, stejně jako funkce takeWhile, bere následující argumenty:

 • podmínkovou funkci p, která z čehokoli udělá Bool, typ a -> Bool
 • seznam čehokoli, co se dá dát funkci p jako argument, typ [a]

Výraz dropWhile p s se vyhodnotí na takový konec seznamu s, že se zahodí všechny prvky z jeho začátku, které vyhoví podmínce p.

Definice

dropWhile     :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
dropWhile _ []   = []
dropWhile p (x:s) = if p x then dropWhile p s
               else (x:s)

Příklady

dropWhile (<5) [1,2,6,7,3,4]     ~>* [6,7,3,4]
dropWhile even [2,4,6,9,8,7]     ~>* [9,8,7]
dropWhile id [True, False, False] ~>* [False,False]

zip

zip je binární funkce, která si jako argumenty bere dva seznamy čehokoli, s a t, ze kterých udělá seznam dvojic (x,y), kde x je ze seznamu s a y ze seznamu t. Výsledný seznam je pak dlouhý jako kratší ze seznamů s a t.

Definice

zip       :: [a] -> [b] -> [(a,b)]
zip []  _   = []
zip _   []  = []
zip (x:s) (y:t) = (x,y) : zip s t

Příklady

zip [1,2,3] [4,5,6]    ~>* [(1,4),(2,5),(3,6)]
zip "abcde" [True,False] ~>* [('a',True),('b',False)]
zip [] ["ab","cd"]    ~>* []

unzip

unzip je unární funkce, která ze seznamu dvojic udělá dvojici seznamů, kde v prvním seznamu budou všechny první složky dvojic a ve druhém seznamu budou všechny složky druhé.

Definice

unzip      :: [(a,b)] -> ([a],[b])
unzip []     = ([],[])
unzip ((x,y):s) = (x:t,y:u)
            where (t,u) = unzip s

Příklady

unzip [(1,2),(3,4),(5,6)]    ~>* ([1,3,5],[2,4,6])
unzip [(True,'c'),(False,'s')] ~>* ([True,False],"cs")

zipWith

zipWith je ternární funkce, která si bere:

 • binární funkci f, která z nějakého a a b udělá c, typ a -> b -> c
 • seznam čehokoli, co se dá dát funkci f jako první argument, typ [a]
 • seznam čehokoli, co se dá dát funkci f jako druhý argument, typ [b]

Výraz zipWith f s t se pak vyhodnotí na seznam tvořený výsledky aplikace funkce f na prvky seznamů s a t, typ [c]. Výsledný seznam bude dlouhý jako kratší ze seznamů s a t.

Definice

zipWith _ [] _     = []
zipWith _ _ []     = []
zipWith f (x:s) (y:t) = (f x y) : zipWith f s t

Příklady

zipWith (+) [3,5,4] [2,1,5,8] ~>* [3 + 2, 5 + 1, 4 + 5]
zipWith (:) "abc" ["def","ghi"] ~>* ["adef","bghi"]

Poznámka

Funkci zip můžeme se znalostí funkce zipWith definovat následovně:

zip = zipWith (,)