Haskell Hero

Interaktivní učebnice pro začínající Haskellisty

Sázíme stromy

O binárních stromech


Binární strom

Binární strom je datová struktura. Může být buďto prázdný nebo neprázdný. Neprázdný strom se skládá z

 • kořene a hodnoty v kořeni
 • levého podstromu
 • pravého podstromu

V Haskellu jej budeme definovat následovně:

data BinTree a = Empty | Node a (BinTree a) (BinTree a)
kde Empty označuje prázdný strom. Neprázdný strom je definován jako
Node a (BinTree a) (BinTree a)
kde ve výrazu Node x l r označuje x hodnotu v kořeni, l levý podstrom a r pravý podstrom.


Ukázky binárních stromů typu BinTree Int

Funkce na binárních stromech

Příklad

Definujte funkci size :: BinTree a -> Int, kde výraz size tree se vyhodnotí na počet uzlů stromu tree.


Jak začít? Drtivá většina funkcí na binárních stromech vypadá následovně:

 • Pokud je strom prázdný, vyhodnoť se na určitou hodnotu.
 • Pokud je strom neprázdný, aplikuj funkci rekurzivně na levý a pravý podstrom. Z těchto výsledků a z hodnoty kořene poskládej výsledek, na který se vyhodnoť.

Můžeme si tedy nadepsat definici:

size       :: BinTree a -> Int
size Empty     =
size (Node x l r) =

Kolik uzlů je v prázdném stromě? Přesně nula. Můžeme tedy doplnit první klauzuli.

size Empty = 0

Kolik uzlů je v neprázdném stromě? Na tuto otázku už není možné odpovědět tak rychle, jako na předchozí. Podívejme se, co máme k dispozici. Je to hodnota v kořeni, levý podstrom a pravý podstrom. Nic víc.

Kolik je uzlů v takovém stromě? Přesně tolik, kolik je dohromady v levém podstromu, v pravém podstromu a v kořeni. Čili rekurzivně spočítáme uzly v levém podstromu, spočítáme uzly v pravém podstromu a přičteme jedničku za uzel v kořeni. A přesně tak to zapíšeme.

size (Node x l r) = size l + size r + 1

Vidíme, že nám nezáleží na hodnotě v kořeni, takže můžeme x nahradit podtržítkem. Celá definice tedy vypadá následovně:
size       :: BinTree a -> Int
size Empty     = 0
size (Node _ l r) = size l + size r + 1

Vzorové vyhodnocení

Ukážeme si, jak vypadá počítání uzlů tříuzlového stromu.

size (Node 5         -- x
    (Node 2 Empty Empty) -- l
    (Node 4 Empty Empty) -- r
   )

~> size (Node 2 Empty Empty) + size (Node 4 Empty Empty) + 1

~> size Empty + size Empty + 1 + size (Node 4 Empty Empty) + 1

~>    0   + size Empty + 1 + size (Node 4 Empty Empty) + 1

~>    0   +   0   + 1 + size (Node 4 Empty Empty) + 1

~> 0 + 0 + 1 + size Empty + size Empty + 1 + 1

~> 0 + 0 + 1 +   0   + size Empty + 1 + 1

~> 0 + 0 + 1 +   0   +   0   + 1 + 1

~>* 3

n-ární stromy

Kromě binárních stromů můžeme definovat i stromy n-ární. Od binárních stromů se liší tím, že každý uzel může mít libovolný počet následníků. Tvar n-árního stromu má například běžná adresářová struktura.


Ukázka n-árního stromu typu NTree Char

V Haskellu budeme n-ární stromy definovat následovně:

data NTree a = Nnode a [ NTree a ]
kde ve výrazu Nnode x s je x hodnota uzlu a s seznam následníků.


Příklady n-árních stromů

Všimněme si, že nemáme definován prázdný strom. Pokud bychom jej měli, tento zápis by vedl k nejednoznačnosti zápisu jednotlivých stromů. Například jednouzlový strom by mohl být definován následně:

data NTree a = Empty | Nnode a [ NTree a ]

Nnode 3 []
Nnode 3 [Empty]
Nnode 3 [Empty, Empty]
Nnode 3 [Empty, Empty, Empty]
Nnode 3 [Empty, Empty, Empty, Empty]
...

funkce na n-árních stromech

Příklad

Definujte funkci treeSum :: NTree Integer -> Integer, která sečte hodnoty všech uzlů v n-árním stromě.


Když se podíváme, jak n-ární strom vypadá, logicky nám vyplyne následující postup:

 • rekurzivně sečteme hodnoty ve všech podstromech
 • sečteme tyto spočítané hodnoty dohromady
 • k výsledku přičteme hodnotu kořene

K rekurzivnímu sečtení všech stromů v seznamu podstromů použijeme funkci map, k sečtení těchto hodnot použijeme funkci sum. A pak už jen přičteme hodnotu v kořeni.

treeSum       :: NTree Integer -> Integer
treeSum (Nnode x s) = sum (map treeSum s) + x

Vzorové vyhodnocení

treeSum (Nnode 5 [
       Nnode 4 [],
       Nnode 6 [],
       Nnode 8 []
     ])

~>  sum (map treeSum [ Nnode 4 [], Nnode 6 [], Nnode 8 [] ]) + 5

~>* sum       [   4  ,   6  ,   8   ] + 5

~>*               18              + 5

~>  23